.

 


Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n sukukokous
Kulttuurikeskus Sofia 17.8.2019

Suunnitelma Schwartzbergin/Mustakallion sukuun
kohdistuvasta tutkimuksesta: Sukukirjaprojekti

Esitelmä: Tom Krusius, avustajanaan Martti Mustakallio videoprojektorin käyttäjänä.

Suomen Sukututkimusseura on julkaissut viisi alustavaa linjausta EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen ja Suomen henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksessa (https://www.genealogia.fi/kaytannesaannot). 
Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläisiä koskevassa sukututkimuksessa noudatetaan näitä sääntöjä.


Esitys koostui otsikko-kalvosta ja 13 tekstikalvosta sekä yhdestä kartasta, joiden viestiä Tom Krusius avasi yhdessä Martti Mustakallion kanssa. Alla lihavoidut otsikot ovat kalvojen otsikoita, joiden pallokohtia edellä mainittu esittäjäkaksikko selvitti omin sanoin.

Esityksen sisältö

 • Tutkimuksen tavoitteet
 • Aikaisemmin tehdyt sukuselvitykset
 • Tutkimuksen toteutus
 • Rajaukset
 • Tietosuoja
 • Tutkimuksen hallinta ja vastuut
 • Budjetti ja aikataulu

Sukuseuran tavoitteet

 • Seuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin/Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tutkimuksen tavoitteet

 • Tutkimuksen tavoitteina on koota suvun jäsenten olemassa olevat perustiedot ja muut suku- ja henkilöhistorian kannalta tarpeelliset tiedot, mukaan lukien elämänkuvaukset, valokuvat ja ”muistelot”.
 • Varmistaa tietojen oikeellisuus.
 • Kerätä uutta tietoa suvun nuoremmista sukupolvista.
 • Siirtää tiedot digitaaliseen tietokantaan ja julkaista tutkimus Schwartzbergin/ Mustakallion suvun jäsenille digitaalisena sukukirjana.
 • Selvittää projektin aikana onko teos taloudellisesti mahdollista julkaista myös painettuna sukukirjana ja tehdä päätös painatuksesta selvityksen perusteella.

Aikaisemmin tehtyjä sukuselvityksiä

 • Tuntematon tekijä 1800/1900-lukujen vaihteesta: Jaakko Heikinpoika Mustakallio ja hänen jälkeläistensä historiikki (Jaakko Heikinpoika Mustakallio oli Henrik Schwartzbergin isä)
 • Hannes Mustakallio ja Asko Mustakallio 1957: Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläisiä
 • Pekka Kirmo 1987: Johannes Schwartzbergin ja Hanna Rahmin esivanhempia
 • Antti Jaakonaho ja Laura Yrjönmäki 1998: Lukkari Kustin suku
 • Jorma Mustakallio, Hannu Mustakallio ja Marja Mustakallio 1997, 2003 ja 2016:Johannes Jaakko ja Edla Sofia Mustakallion jälkeläisiä ja heidän elämänkuvauksiaan
 • Rauni Vuorensola: Selma Ottelinin ja Johan Kristian Lampénin jälkeläisiä
 • Simelius-Simojokisukuseura: Sukukirja Simeliana 1996
 • Mahdollisia muita jo tehtyjä selvityksiä?

Tutkimuksen toteutus 1
Mitä tehty?

 • Sukuseuran hallitus päätti keväällä 2019 sukukirjaprojektin käynnistämisestä
 • Tom Krusius on kerännyt olemassa olevista sukuselvityksistä Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläisten tiedot ja siirtänyt ne Sukujutut-tietokantaan. Tietoja ei ole tarkistettu tai korjattu.
 • Tietokannassa on tietoja 1.125 jälkeläisestä, 519 puolisosta ja 458 puolison vanhemmasta
  • Jälkeläiset 1. sukupolvi: 10 henkilöä
  • Jälkeläiset 2. sukupolvi: 58 henkilöä
  • Jälkeläiset 3. sukupolvi: 173 henkilöä
  • Jälkeläiset 4. sukupolvi: 308 henkilöä

Tutkimuksen toteutus 2
Mitä tehty?

 • Sukujutut tietokannasta on laadittu lainsäädännön vaatima rekisteriseloste
 • Sukujutut-tietokannasta on tulostettu Henrikin ja Lauran jälkeläisistä neljässä polvessa digitaalinen sukukirja
 • Sukukirjan on siirretty Microsoftin pilvipalveluun, jossa tiedot on piilossa ja salasanan takana. Tällä hetkellä vain sukuseuran hallituksen ja projektiryhmän käytettävissä.
 • Niin kauan kuin 3. ja 4. jälkipolven henkilöiltä ei ole saatu lupaa tietojen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen sukukirjassa, kirjaa ei voi tallentaa Microsoftin pilvipalveluun jäsenten luettavaksi ja tulostettavaksi.
 • Sukujutut-tietokannasta on tulostettu sukupuu, jossa näkyy Henrikin ja Lauran neljä jälkipolvea. Kustakin henkilöstä on tulostettu vain nimi ja syntymä- ja mahdollisesti kuolinvuosi.
 • Sukujutut-tietokannasta on tulostettu Henrikin esivanhemmista ja Lauran esivanhemmista sukukirjat ja sukupuut.

Tutkimuksen toteutus 3
Mitä tehtävä?

 • Innostaa Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläiset yhteistyöhön projektiryhmän kanssa ja sukutietojen ja lupien antamiseen.
 • Rekrytoida joitakin suvun jäseniä kustakin sukuhaarasta rakentamaan yhteyksiä suvun jäseniin ja auttamaan tietojen ja lupien keräämisessä.
 • Tulostaa tietokannasta tiedonkeruulomakkeet, joita jaetaan suvun jäsenille sähköpostitse, kirjeitse ja pilvipalvelun kautta. Kerätyt tiedot siirretään tietokantaan.
 • Rohkaista suvun jäseniä etsimään jo aikaisemmin tehtyjä sukupuita ja sukuselvityksiä tutkimuksen käyttöön. Kaksinkertaista työtä pyritään välttämään.
 • Pyytää lupa suvun eläviltä jäseniltä tietojen tallentamiseen rekisteriin ja tietojen julkaisemiseen sukukirjassa.
 • Tarkistaa eriävät tiedot kirkonkirjoista ja muista alkuperäislähteistä.
 • Päivittää pilvipalvelussa olevaa digitaalista sukukirjaa sopivin välein. Kun luvat on saatu 3. ja 4. jälkipolven jäseniltä, tallentaa digitaalinen sukukirja kaikkien seuran ja suvun jäsenten luettavaksi ja tulostettavaksi.

Tutkimuksen rajaukset

 • Päätetään mitä tietoa suvusta ja suvun jäsenistä kerätään tietokantaan ja mitä julkaistaan sukukirjassa. Tehdään päätös Suomen Sukututkimusseuran valitsemien vuoden parhaiden sukukirjojen sisällön perusteella:
 • Vaihtoehtoja on paljon:
  • Matrikkelityyppinen sukukirja
  • Lisäksi henkilöhistorioita, graafisia sukupuita ja valokuvia suvusta ja suvun tapahtumista
  • Lisäksi suvun erikoishistoriaa, esim. pappeihin ja pappiloihin liittyvää historiaa tai paikkakuntiin liittyvää historiaa
  • Lisäksi ”muisteloita” ja haastatteluja esivanhemmista ja heidän elämästään
  • Lisäksi tietoja sukuseurasta ja sen toiminnasta
  • Päätetään kuinka monilta sukupolvilta tiedot pyritään keräämään ja mitä tietoja puolisoista ja heidän vanhemmistaan kerätään

Tietosuoja

 • EU:n uusi tietosuoja-asetus ja sen pohjalta annettu kansallinen henkilötietolaki ovat astuneet voimaan 2018. Myös sukututkimuksen ja sukututkimusrekisterien on täytettävä em. lainsäädännön vaatimukset.
 • Suomen Sukututkimusseura on laatinut uudet käytännesäännöt sukututkimukselle. Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläisiä koskevassa sukututkimuksessa ja sen pohjalta valmistetussa henkilörekisterissä ja sukukirjassa noudatetaan Suomen Sukututkimusseuran voimassa olevia käytännesääntöjä.
 • Henkilötietolaki ei koske kuolleita henkilöitä.

Tutkimuksen hallinta, toteutus ja vastuut

 • Sukuseuranhallitus on asettanut projektiryhmän, joka suunnittelee, ohjaa, kerää tietoja ja lupia sekä valvoo projektin toteuttamista. Projektiryhmän jäsenet ovat: Tom Krusius (pj), Marja Heimonen, Hannu Mustakallio, Martti Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto.
 • Sukututkimuksen toteuttaa Schwartzberg/Mustakallion suvun jäsenet ja projektiryhmä. Tavoite on rekrytoida jokaisesta sukuhaarasta joitakin innokkaita suvun jäseniä yhdyshenkilöiksi tietojen ja lupien keruussa.
 • Sukuseuran hallitus valvoo projektiryhmän työtä ja projektin etenemistä.

Budjetti ja aikataulu

 • Projektiryhmä laatii yksityiskohtaisen projektisuunnitelman ja budjetin.
 • Tietojen ja lupien keruu tehdään talkootyönä ja pääosin sähköpostin avulla.
 • Kysely- ja lupalomakkeiden tulostaminen ja lähettäminen postitse maksaa.
 • Tietojen varmistaminen digitoiduista kirkonkirjoista on ilmaista, mutta seurakuntien rekistereistä se voi maksaa.
 • Digitaalisen sukukirjan taittamisessa tarvitaan ammattilaisen apua ja se maksaa
 • Sukukirjan painaminen kirjaksi maksaa. Tämä katettava kirjan myynnistä saaduilla tuloilla.
 • Aikatauluun vaikuttaa oleellisesti kuinka laajalti tietoa tullaan keräämään sukutietokantaan ja sukukirjaan (rajaukset) ja miten aktiivisesti suvun jäsenet keräävät ja antavat tietoja ja lupia.

+ + + + + + + + + +

Haplogroup i-M253distribution, http://ww.europedia.org (kartta alla)

+ + + + + + + + +

Lisätietoja antavat ja tutkimusta koordinoivat

+ + + + + + + + + + 

Sukuhaarojen yhdyshenkilöt:

+ + + + + + + + + 

Mistä ja milloin Mustakallion mieslinja on tullut Suomeen?

 • Kirkonkirjojen ja muiden dokumenttien avulla selvitetty Henrik Jaakonpoika Mustakallion esivanhemmat kolmen sukupolven osalta: Henrik Jaakonpoika Mustakallio (Schwartzberg) – Jaakko Heikinpoika Mustakallio – Henrik Olavinpoika Lindblad (Mustakallio) – Olavi Jönsinpoika Lindblad (Lijnbladh, 1714 – 1757)
 • Y-kromosomin haploryhmä on määritetty 2019 yhdestä Jaakon sukuhaaran isälinjan miehestä. Tulos: I-M253
 • Haploryhmä on syntynyt 3.000 – 5.000 vuotta sitten Etelä-Skandinaviassa/ Pohjois-Saksassa ja levinnyt sieltä pohjoiseen Ruotsin kautta Suomeen. Haploryhmä on yleinen Satakunnassa, harvinaisempi Itä-Suomessa. Venäläisillä hyvin harvinainen.
 • Mustakallion isälinjan miehet ovat todennäköisesti tulleet Etelä-Skandinaviasta Ruotsin kautta Suomeen. Sopii tietoon, että Olavi Jönsinpoika Lindblad syntyi Västerbottenissa.
 • Tavoitteena on vielä varmistaa DNA-tulos Mustakallion toisen sukuhaaran mieslinjan jäsenestä.

 

 

.