Sukuseuran säännöt 2013 tulostettavassa muodossa (pdf)

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura on Sukuseurojen keskusliiton jäsen.

Henrik ja Laura Schwartzbergin
sukuseura on Sukuseurojen
keskusliiton jäsen. 

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n säännöt

Säännöt hyväksyttiin sukuseuran perustavassa kokouksessa, joka pidettiin Utajärvellä, Rokua Health & Spa -kylpylähotellissa 6.8.2011. Läsnä oli 47 sukukokouksen osanottajaa.
Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen 27.6.2013 (rekisterinumero 210 533).
1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 - järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita vastaavia tilaisuuksia, 

- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, 

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, 

sekä 

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisu- ja tutkimustoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä. 

3 § Jäsenet 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Henrik Schwartzbergista (1811 – 1857) ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartzbergista (1816 – 1885), sekä jokainen henkilö, joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on liittynyt sukuun. 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa. 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. 

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena. 

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluttua erottamisesta tiedon saatuaan. 

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta. 

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus. 

4 § Hallitus 

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran esimieheksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varaesimeheksi, ja viidestä seitsemään muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä ottamaan huomioon eri sukuhaarojen edustus. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. 

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen 

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

6 § Tilit 

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle (tai varatoiminnantarkastajalle) tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajan (tai varatoiminnantarkastajan) lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kuukausi ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

 

 

 

7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen 

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle jäsenelle joko postin tai sähköpostin välityksellä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 

8 § Sukuseuran kokoukset 

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana. 

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Seuran sukukokouksessa on äänioikeus jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. 

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Varsinainen sukukokous 

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus; 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa; 

5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys; 

6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunto varsinaisten sukukokouksien väliseltä ajalta; 

7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä: 

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle; 

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä; 

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja; 

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta. 

Sukuseuran purkautuessa seuran varat käytetään sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen. 

11 § Muu päätöksenteko 

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.