.
 

Tällä sivulla on seuran toimintakertomukset kronologisessa järjestyksessä, viimeisin ylimmäisenä.

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry

Toimintakertomus v. 2016

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura on perustettu elokuussa 2011 ja rekisteröity 27.6.2013. Sukuseuran hallitus piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa 2014.
Seuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.
Toimintavuoden keskeiseksi teemaksi nousi Laura Schwartzberg, jonka syntymästä tuli 22.2.2016 kuluneeksi 200 vuotta.

Sukuseuran hallitukseen kuuluivat elokuun 2016 sukukokoukseen saakka Hannu Mustakallio Joensuusta (puheenjohtaja, Jaakon sukuhaaraa), Katariina Mustakallio Tampereelta (varapuheenjohtaja, Jooseppi), Leena Carpén Espoosta (Maria), Marja Heimonen Helsingistä (sihteeri, Johannes), Kari Mustakallio Kirkkonummelta (rahastonhoitaja, Jaakko), Sanna Vuornos-Visto Helsingistä (Johannes) ja Mauri Jaakonaho Helsingistä (Gustaf). Viimeksi mainittu ei ole voinut osallistua hallituksen työskentelyyn.

Sukukokouksessa hallitukseen valittiin seuraavaan, 2019 pidettävään sukukokoukseen saakka Hannu Mustakallio (puheenjohtaja), Katariina Mustakallio (varapuheenjohtaja), Leena Carpén, Marja Heimonen, Kari Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto sekä uusina jäseninä Tom Krusius (Johannes) ja Martti Mustakallio (Jaakko).

Hallituksessa on ollut edustettuna neljä sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes ja Maria) kahdeksasta mahdollisesta.

Sukuseuran hallitus on pitänyt kolme kokousta Helsingissä (29.4., 3.6. ja 22.7.) ja lisäksi kaksi sähköpostikokousta (17.3. - 20.3., 30.12. 2016 – 1.1.2017).

Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla elokuun sukukokoukseen saakka Marja (Lilli) Mustakallio ja sen jälkeen Maarit Mustakallio.

Seuralla oli vuoden 2016 lopulla yhteensä 91 (vuotta aiemmin 63) jäsentä, jotka jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 3 (3), Maria 3 (2), Henrik (Heikku) 3 (1), Johannes 20 (11), Jakob (Jaakko) 50 (42), Josef (Jooseppi) 9 (6) ja Hanna 3 (0). Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana siis 28:lla. Hannan haara tuli ensimmäistä kertaa joukkoomme. Jäsenkunnasta puuttuu enää Kallen (Karl) haaran edustus.

Sukuseuran toiminnasta on kerrottu jäsenkirjeissä. Sukuseura avasi kesäkuussa omat kotisivunsa (www.henrik-ja-laura,fi), joista tiedotettiin laajasti suvun piirissä. Hanketta valmisteli Kari Mustakallio, joka toimii myös kotisivujen webmasterina.

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry

Toimintakertomus v. 2015

 Taustaa

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura perustettiin Säräisniemen kappalaisena kuolleen Henrik Schwartzbergin (1811 – 1857) ja hänen puolisonsa Laura Schwartzbergin (1816 – 1885) jälkeläisten yhteisessä sukukokouksessa Rokualla (Utajärvellä) elokuussa 2011. Tällöin vietettiin kaikille sukuhaaroille tarkoitettua Henrikin syntymän 200-vuotisjuhlaa.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita vastaavia tilaisuuksia,
  • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

sekä

  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Henrik Schwartzbergista ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartzbergista, sekä jokainen henkilö, joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on liittynyt sukuun.

Perustava kokous valitsi sukuseuran hallitukseen seitsemän jäsentä: Hannu Mustakallio Joensuusta (Jaakon sukuhaara), Katariina Mustakallio Tampereelta (Jooseppi), Leena Carpén Espoosta (Maria), Marja Heimonen Helsingistä (Johannes), Kari Mustakallio Kirkkonummelta (Jaakko), Sanna Vuornos-Visto Helsingistä (Johannes) ja Mauri Jaakonaho Helsingistä (Gustaf). Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Mustakallio ja varapuheenjohtajaksi Katariina Mustakallio. Mauri Jaakonaho ei sittemmin ole voinut osallistua hallituksen työskentelyyn. Hallituksessa on edustettuna neljä sukuhaaraa (Maria, Johannes, Jaakko ja Jooseppi) kahdeksasta mahdollisesta.  Kahteen sukuhaaraan (Kalle ja Hanna) emme ole toistaiseksi saaneet yhteyttä.

Sukuseura rekisteröitiin virallisesti 27.6.2013. Hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 21.8.2014 Tampereella ja toisen 15.12.2014 Helsingissä. Seuran sihteeriksi valittiin Marja Heimonen  ja rahastonhoitajaksi Kari Mustakallio. Seuran jäsenyyttä on tarjottu eri sukuhaaroihin kuuluville marraskuusta 2014 lähtien.

Sukuseuran toiminta vuonna 2015

Sukuseuran hallitus on työskennellyt entisessä kuuden hengen kokoonpanossaan. Se on pitänyt kolme kokousta Helsingissä (28.2., 4.6. ja 15.10.2015) ja lisäksi yhden sähköpostikokouksen (16.3. -19.3.2015).

Seuralla oli vuoden 2015 lopulla yhteensä 63 (edellisenä vuonna 42) jäsentä, jotka jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 1 (1), Maria 2 (2), Henrik (Heikku) 1 (1), Johannes 11 (9), Jakob (Jaakko) 42 (28) ja Josef (Jooseppi) 6 (1). Seura sai vuoden aikana siis 21 uutta jäsentä.

Uusille jäsenille seura on lahjoittanut ”Rokua-kirjan”, jonka Kari Mustakallio toimitti jouluksi 2014. Kyseessä on laaja (60 A4-kokoista sivua) pdf-tiedosto, johon sisältyy runsaasti nelivärisiä valokuvia sekä monipuolinen paketti sukukokousaineistoa (muun muassa kokouksen ohjelma, avaussanat, esitelmä Henrikin elämästä ja hänen pojantyttärestään taidemaalari Maria Schwartzbergista, artikkeli Henrikistä herännäispappina, saarna, sukuseuran perustavan kokouksen pöytäkirja ja sen säännöt).  

Hallitus on pohtinut mahdollisuuksia tiedottaa sukuseuran toiminnasta. Se on perustanut Facebookiin suljetun ryhmän ja kutsunut siihen jäseniä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Ryhmä on tarkoitettu vain sukuseuran jäsenille, ei muille sukulaisille. Siihen kuului vuoden lopulla 51 sukulaista, joista kaikki eivät ole sukuseuran jäseniä.

Hallitus on suunnitellut 6. – 7.8.2016 järjestettävää sukukokousta. Lopulliseksi kokouspaikaksi valittiin hotelli Haaga Helsingistä. Sukukokouksen keskeiseksi teemaksi valittiin Laura Schwartzberg, jonka syntymästä tuli 22.2.2016 kuluneeksi 200 vuotta. Puheenjohtaja lähetti vuoden lopulla jäsenkirjeen, jossa esiteltiin sukuseuran toimintaa ja jäsenyyttä sekä kerrottiin tulevasta sukukokouksesta.

Hallitus on päättänyt ottaa vuodesta 2016 lähtien huolehtiakseen Laura Schwartzbergin haudasta, joka on Iisalmen vanhalla hautausmaalla.

Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla Marja (Lilli) Mustakallio

Talous

Seuran jäsenmaksuksi perustava kokous päätti 20 euroa/vuosi täysi-ikäisiltä ja 10 euroa/vuosi 15 – 17-vuotiailta. Hallitus on päättänyt, että vuosilta 2014 ja 2015 peritään vain yksi jäsenmaksu. Seuran jäsenmaksutulot olivat vuonna 2015 yhteensä 360 euroa.  Varsinaisen toiminnan tuottojäämä oli 249,64 euroa. Tilikauden tulos osoittaa verojen jälkeen alijäämää 31,02 euroa. Seuran menot ovat käsittäneet vain pankin palvelumaksuja (110,36 eur). Seuralla on oma tili Nummelan Nordeassa, jonka yritysasiakas seura on.

Hallitus toimihenkilöineen on kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella. Sen jäsenille ei ole myöskään maksettu matkakuluja.

 

Toimintakertomuksen laatija: Hannu Mustakallio

Hyväksytty hallituksen sähköpostikokouksessa 16.3. – 20.3.2016


Kertomus Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n toiminnasta vuonna 2014

 Taustaa

Säräisniemen kappalaisena kuolleen Henrik Schwartzbergin (1811 – 1857) ja hänen puolisonsa Laura Schwartzbergin (1816 – 1885) jälkeläiset oli kutsuttu kaikkien haarojen yhteiseen sukukokoukseen, joka järjestettiin Rokualla (Utajärvellä) ja Säräisniemellä (Vaalassa) 6. – 7.8.2011. Henrik 200 v -tapahtumassa vietettiin Henrikin syntymän 200-vuotisjuhlaa. Kyseessä oli ensimmäinen kaikkien sukuhaarojen yhteinen tapaaminen yli 50 vuoteen. Mukana oli yhteensä 76 henkeä viidestä sukuhaarasta ja kaikista ikäryhmistä.

Sukukokoukselle oli ominaista kiinnostus – jopa innostus – omia juuria kohtaan ja halu toimia sukuharrastuksen edistämiseksi.

Tapahtumaa oli valmistellut työryhmä, johon kuuluivat Hannu Mustakallio (Jaakon haara, Joensuu), Katariina Mustakallio (Jooseppi, Tampere), Marja (Lilli) Mustakallio (Jaakko, Espoo), Marja Heimonen (Johannes, Helsinki) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes, Helsinki).

Sukuseuran perustaminen ja rekisteröiminen

Sukukokouksen yhteydessä pidettiin Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran perustava kokous, jossa oli 47 osanottajaa.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita vastaavia tilaisuuksia,
  • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

sekä

  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Henrik Schwartzbergista ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartzbergista, sekä jokainen henkilö, joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on liittynyt sukuun.

Perustava kokous valitsi sukuseuran hallitukseen seitsemän jäsentä: Hannu Mustakallio Joensuusta, Katariina Mustakallio Tampereelta, Leena Carpén Espoosta (Marian sukuhaara), Marja Heimonen Helsingistä, Kari Mustakallio Kirkkonummelta, Sanna Vuornos-Visto Helsingistä ja Mauri Jaakonaho Helsingistä (Gustafin sukuhaara). Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Mustakallio ja varapuheenjohtajaksi Katariina Mustakallio. Mauri Jaakonaho ei sittemmin ole voinut osallistua hallituksen työskentelyyn. Hallituksessa on edustettuna neljä sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes ja Maria) kahdeksasta mahdollisesta. 

Sukuseuran rekisteröiminen pantiin vireille tammikuussa 2013. Patentti- ja rekisterihallitus teki päätöksen yhdistyksen rekisteröinnistä 27.6.2013. Yhdistyksen rekisterinumero on 210.533 ja kotipaikka Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen säännöt  perustavan kokouksen esittämässä muodossa.

Sukuseuran toiminta

Sukuseuran hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 21.8.2014 Tampereella. Kokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa ja päätettiin vastuunjaosta. Seuran sihteeriksi valittiin Marja Heimonen  ja rahastonhoitajaksi Kari Mustakallio.Toinen kokous pidettiin 15.12.2014 Helsingissä.

Seuran tärkeimpänä tehtävänä on ollut tarjota mahdollisuutta hakea sukuseuran jäsenyyttä. Marraskuun lopulla lähetettiin puheenjohtajan laatima jäsenkirje, jossa asiaa tehtiin tunnetuksi ja jota hallituksen jäsenet levittivät omien sukuhaarojensa piiriin. Ensimmäiset jäsenet hallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan. Seuralla oli vuoden 2014 lopulla yhteensä 42 jäsentä, jotka jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 1, Maria 2, Henrik (Heikku) 1, Johannes 9, Jakob (Jaakko) 28 ja Josef (Jooseppi) 1.

Seura lahjoitti kaikille sukukokoukseen osallistuneille ja jäseniksi liittyneille laajan (60 A4-kokoista sivua) pdf-tiedoston, ”Rokua-kirjan”, jonka oli toimittanut  Kari Mustakallio. Tiedostoon sisältyi paitsi runsaasti nelivärisiä valokuvia myös monipuolinen paketti sukukokousaineistoa (muun muassa kokouksen ohjelma, avaussanat, esitelmä Henrikin elämästä ja hänen pojantyttärestään taidemaalari Maria Schwartzbergista nelivärikuvineen, artikkeli Henrikistä herännäispappina, saarna, sukuseuran perustavan kokouksen pöytäkirja ja sen säännöt).  

Hallitus on pohtinut mahdollisuuksia tiedottaa sukuseuran toiminnasta. Se on perustanut Facebookiin suljetun ryhmän ja kutsunut siihen jäseniä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Sukuseuralle on myös luotu oma Google-tili, jonka nimenä on `Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura´. Tilillä on käytössä Drive-sovelluksen mukainen arkisto, josta löytyvät jäsenkirjeet, esitelmiä ja muuta aineistoa.

Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla Marja (Lilli) Mustakallio

Talous

Seuran jäsenmaksuksi perustava kokous päätti 20 euroa/vuosi täysi-ikäisiltä ja 10 euroa/vuosi 15 – 17-vuotiailta. Hallitus päätti, että vuosilta 2014 ja 2015 peritään vain yksi jäsenmaksu. Seuran jäsenmaksutulot olivat vuonna 2014 yhteensä  840 euroa. Seura avasi lokakuussa oman tilin Nummelan Nordeaan, jonka yritysasiakas seura on. Tilille talletettiin sukukokouksesta jäänyt ”pesämuna”, joka oli rekisteröimiskulujen jälkeen 307,50 euroa. Seuran menot ovat käsittäneet vain pankin palvelumaksuja (10,05 eur).

Hallitus toimihenkilöineen on kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella. Sen jäsenille ei ole myöskään maksettu matkakuluja.

 

Toimintakertomuksen laatija: Hannu Mustakallio

Hyväksytty hallituksen sähköpostikokouksessa 16.3. – 19.3.2015
.